Electronic/World Wide Web>Internet Article:   (2015-10-04)The Ten Golden Rules List, Retrieved on 2022-03-25
Folksonomies: gaming strategy

Memes

25 MAR 2022

 Ten Golden Rules of Go

Tan Bu De Sheng (贪不得胜) - The greedy do not get success Ru Jie Yi Huan (入界宜缓) - Be unhurried to enter opponent´s territory Gong Bi Gu Wo (攻彼顾我) - Take care of oneself when attacking the other Qi Zi Zheng Xian (弃子争先) - Discard a stone to gain sente She Xiao Jiu Da (舍小就大) - Abandon small to save big Feng Wei Xu Qi (逢危须弃) - When in danger, sacrifice Shen Wu Qing Su (慎勿轻速) - Make thick shape, avoid hast...
Folksonomies: gaming strategy
Folksonomies: gaming strategy
  1  notes